Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | Bellenvoormaar.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Retourneren
Artikel 10 – Belkaarten
Artikel 11 – Kwaliteit mobiele telecommunicatie diensten
Artikel 12 – Tarieven
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Overmacht
Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens
Artikel 17 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8.bellenvoormaar.nl: webshop voor Bel diensten en belkaarten en apps
9. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de door hen gekozen Provider(s) een overeenkomst tot het leveren van een mobiele telecommunicatiedienst is aangegaan;
10. belkaart: deze kaart biedt de mogelijkheid om met daarvoor geschikte apparatuur gebruik te maken van telecommunicatie via de door de klant gekozen Provider;
11. Product(en): goederen voor telecommunicatie diensten aangeboden via onze website.
12. Dienst: een door de Provider geleverde Telecommunicatiedienst met betrekking tot het direct transport van spraak en data van gebruikers van en naar aansluitpunten op het netwerk of naar aansluitpunten op andere telefoonnetwerken;
13. Netwerk: het netwerk voor draadloze telefonie, waarvan de Providers gebruik maken;
14. Provider: Aanbieder van telecommunicatiediensten;
15. Aanvullende of bijzondere voorwaarden: voorwaarden voor een specifieke dienst die gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Bellenvoormaar.nl,  Parelgras 40 ,  3206 RG Spijkenisse
E-mail adres: info@bellenvoormaar.nl 24/7 support

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Door te bestellen, accepteert u de algemene voorwaarden.

3.2 De consument kan via de website van bellenvoormaar.nl de meest recente versie van de toepassing zijnde algemene voorwaarden opvragen.

3.3 Voor een speciale aanbieding kunnen aanvullende of bijzondere voorwaarden gelden. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden;

3.4 De algemene voorwaarden kunnen door bellenvoormaar.nl worden gewijzigd, op ieder moment zonder verdere notificatie;

3.5 Met betrekking tot het gebruik van de simkaarten gelden de door de Providers vastgestelde algemene voorwaarden, de aanvullende of bijzondere voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige website. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. bellenvoormaar.nl behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden.

5.6 Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

5.7 Door het gebruik van de simkaarten gaat de klant een overeenkomst aan met de gekozen Provider. De overeenkomst met de gekozen Provider, komt tot stand op het moment dat de Klant de verpakking van de simkaart verbreekt. Vanaf dat moment gelden naast deze Algemene Voorwaarden bellenvoormaar.nl , de aanvullende of bijzondere voorwaarden;

5.8 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant zijn gebracht.

5.9 De klant is verplicht zowel bellenvoormaar.nl als de Provider te informeren in geval van verlies of diefstal van de kaart gegevens.

5.10 De klant kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de overeenkomst niet overdragen aan derden.

5.11 De klant is verplicht bellenvoormaar.nl correcte en actuele persoonlijke gegevens te verschaffen, zoals naam en adresgegevens. De klant is verplicht om wijzigingen in deze persoonlijke gegevens direct aan bellenvoormaar.nl door te geven via de website of e-mail.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst en garantie

6.1 De klant heeft wettelijke garantie. Dit betekent dat de klant recht heeft op een deugdelijk product.

6.2 De klant dient het product bij aflevering te controleren op gebreken en op juiste aantallen en soort. De klant dient het product bellenvoormaar.nl zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over direct waarneembare gebreken aan het product. Ingeval het product gebreken vertoont heeft de klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel of vervaging, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van bellenvoormaar.nl gevergd kan worden.

6.3 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6.4 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

6.5 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

7.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het emailadres of app dat de consument aan of van de ondernemer ontvangen heeft of aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 24 a 48 uur uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 24 a 48 uur nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om na 48 uur de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.6 bellenvoormaar.nl is niet verantwoordelijk voor de levertijden van bezorgdiensten. Vertraagde levering geeft de klant nooit het recht op enige schadevergoeding.

7.7 bellenvoormaar.nl levert gratis per email. Indien een levering bezorgt moet worden in het buitenland dan zijn daar extra kosten aan verbonden. De klant dient over de exacte kosten contact op te nemen met de klantenservice middels het contactformulier op de website.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betalen is alleen mogelijk door middel van de betaalmethoden die aangeboden worden op de website.

8.2 Levering geschiedt, nadat de betaling is bevestigd.

8.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 9 – Retourneren

9.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, kunnen wij helaas het product, en de onderliggende overeenkomst met bellenvoormaar.nl niet meer ontbinden. Dit omdat de klant een digitale product koop wat niet meer gecontroleerd kan worden op gebruik.

9.2 Retourneren kan na ontvangst door de klant niet meer gedaan worden van wegen de in lid 9.1 beschreven.

9.3 bellenvoormaar.nl zal bij het in lid 7.3 beschreven na 48 uur indien op verzoek van de klant het aankoopbedrag aan de klant terugbetalen. De aankoopprijs, exclusief verwerkingskosten, wordt overgemaakt naar de bankrekening die gebruikt is voor de betaling van de bestelling.

Artikel 10 – belkaarten en app

10.1 De aan de klant ter beschikking gestelde belkaart of app is en blijft eigendom van de Provider of netwerkaanbieder.

10.2 Het is ten strengste verboden de belkaarten en app, of bijbehorende telefoonnummers door te verkopen aan derden. De belkaarten en app is alleen voor persoonlijk en ‘normaal’ gebruik. Door de acceptatie van de Algemene Voorwaarden garandeert de klant dat de belkaarten en app niet gebruikt wordt voor handelingen in strijd met het bepaalde in deze overeenkomst, de overeenkomst met de Provider of de duidelijke bedoeling. Redelijke verdenking van oneigenlijk gebruik door de klant, worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst. De Provider is in dit geval gerechtigd het verdere gebruik van de belkaarten en app te blokkeren en/of de belkaarten en app terug te vorderen van de klant.

10.3 De klant dient zorgvuldig met de belkaarten en app om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, beschadiging en diefstal. De klant is verantwoordelijk voor elk onrechtmatig gebruik, gebruik in strijd met de handleiding en/of redelijke instructies van de Provider, een daartoe bevoegde autoriteit of een andere telecommunicatieaanbieder.

10.4 In geval van diefstal, verlies of beschadiging van de belkaarten en app dient de klant zowel bellenvoormaar.nl als de Provider daarvan direct in kennis te stellen. De klant blijft aansprakelijk voor de gesprekskosten en eventueel andere gebruiksafhankelijke vergoedingen tot aan het moment waarop blokkering plaatsvindt en kan geen aanspraak maken op restitutie van het beltegoed.

10.5 Het is verboden om de technische informatie die op de belkaarten en app is opgenomen te kopiëren of op enige andere wijze te manipuleren.

Artikel 11 – Kwaliteit telecommunicatie diensten

11.1 De belkaarten en app telecommunicatiediensten werken middels verspreiding van radiosignalen, waardoor de kwaliteit van de verbindingen niet overal en altijd worden gewaarborgd. Dit houdt verband met onder andere de gebruikte  apparatuur, de radiodekking van het netwerk en de atmosferische omstandigheden. De klant kan bij de door hem/haar gekozen Provider en/of via de website van de Provider meer informatie verkrijgen over de gebruiksmogelijkheden, de kwaliteit en de beschikbaarheid daarvan.

Artikel 12 – Tarieven

12.1 Alle tarieven voor het gebruik van de diensten zijn vastgesteld door de Providers. Providers kunnen tarieven en voorwaarden wijzigen zonder dit aan bellenvoormaar.nl of de klant te melden. bellenvoormaar.nl is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen door prijswijzigingen van de Providers.

12.2 bellenvoormaar.nl is niet aansprakelijk voor de facturering van de Providers.

12.3 bellenvoormaar.nl streeft naar een correcte en recente vermelding van de prijzen van de Providers op de website, maar hanteert voorbehoud van prijswijziging en drukfouten op de website. bellenvoormaar.nl is tevens ook niet aansprakelijk voor valuta verschillen die mogelijk zijn ontstaan bij het omrekenen van de Euro.

12.4 Mits anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen, worden de prijzen op de website van bellenvoormaar.nl voor Producten en Diensten in Euro’s, exclusief MGG Fee vermeld.

12.5 De gecommuniceerde tarieven van de providers op bellenvoormaar.nl worden afgerond op 1 hele minuut. bellenvoormaar.nl behoudt het recht om te kiezen welke afronding hier gebruikt wordt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 bellenvoormaar.nll is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van de belkaarten en app, het netwerk of door tekortkoming bij de uitvoering van diensten en/of additionele diensten van de Providers.

13.2 bellenvoormaar.nl is niet aansprakelijk voor schade of oneigenlijk gebruik van het Product door de klant.

13.3 bellenvoormaar.nl is niet verantwoordelijk voor enige vorderingen die voortvloeien uit Producten die zijn verloren, gestolen, op oneigenlijke wijze worden gebruikt, of gebruikt worden voor onwettige doeleinden.

13.4 bellenvoormaar.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele tarief wijzigingen bij providers.

13.5 Bij belkaarten en app accessoires en belkaarten en app: De klant dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn opgeslagen op het product/belkaarten en app te voorkomen. bellenvoormaar.nl is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data en overige gegevens tijdens de uitvoering van de belkaarten en app of het bevestigen, gebruiken van specifieke accessoires en tools.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Indien bellenvoormaar.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen naar de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. bellenvoormaar.nl zal de klant hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

15.2 Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding.
bellenvoormaar.nl zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens

16.1 bellenvoormaar.nl respecteert de privacy van hare klant, en zal hare gegevens behandelen zoals in de overeenstemming met onze Privacy Beleid.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals deze algemene voorwaarden, is het Nederlandse en internationale burger recht van toepassing daar waar het schriftelijk toegelaten word door de ondernemer.